Connect Connect 

Support Support 

Housing First Housing First 

Over ons

Smes is het resultaat van de samenwerking van actoren uit de geestelijke gezondheidszorg en de sociale sector. Het doel van Smes is om een betere toegang tot gezondheidszorg en sociale bijstand te bevorderen voor mensen die zwaar precaire situaties en psychisch lijden cumuleren.

De drie pijlers van de vereniging (Connect, Support, Housing First) werken aan de ontwikkeling van duurzame, transversale en innovatieve oplossingen om de grote uitdagingen op het gebied van sociale gezondheid aan te gaan. Meer bepaald streeft Smes naar een een vergemakkelijkte globale aanpak van problemen in verband met sociale precariteit, geestelijke gezondheid en verslavingen. Bovendien helpt Smes professionals die actief zijn op het gebied van de sociale gezondheid om de nodige middelen te vinden om de sociale integratie en de toegang tot zorg te bevorderen.

Elk project van Smes ligt dan ook op het kruispunt tussen de sociale en de geestelijke gezondheidszorg. Het idee is om in de praktijk een decompartimentering van de gebruiken te bevorderen, om zo te streven naar meer intersectorialiteit, en uiteindelijk het begrip van de realiteiten van het publiek in hun gehele complexiteit mogelijk te maken.

Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van welzijns- en geestelijke gezondheidsinstellingen die aangesloten zijn bij het netwerk.

ALEXANDRE Sébastien, FEDITO Bruxelles
ALLA Rezlane, Dune ASBL
BECHET Serge, Free Clinic
BERTINCHAMPS Virginie, Hôpitaux Iris Sud
CLOCHARD Nathalie, C.H.J.T.
COLLET Pierre, Home Baudouin
DAYEZ Odile, Maison d’accueil des Petits Riens asbl
DE KUYSSCHE Nicolas, Le Forum – Bruxelles contre les inégalités
DELEHOUZEE Benoît, Entr’Aide des Marolles
DEMOULIN Laurent, Diogènes 
DESIROTTE Vincent, AIS Saint-Gilles 
DIERICKX Ariane, L’Ilot
D’URSEL Laurent, DoucheFLUX
ERMANS Jean-Pierre, Rivage – den Zaet
FAVRESSE Damien, CBPS
GOESSENS Muriel, Transit 
GOFFIN Iris, PSC St-Alexius

GONCALVÈS Manu, Le Méridien
HACHEM SAMII Yahyâ, LBFSM
HUSSON Eric, Le Projet Lama
JANSSENS Marie-Alice, Huis Van Vrede
KARACAOGLU Murat, Pierre d’Angle
KINKIN François, Entre Autres asbl
LEONORI Luigi, 
SMES Europe
LEROY Laurence, Centre de Guidance d’Ixelles
LIEBLING Véronique
LINCHAMPS Jean-Louis, ISFSC
NIEUWENHUYS Céline, FDSS 
ODDIE Deborah, asbl Maison d’accueil Escale
PHILIPPE Floriane, Source ASBL
PIGNARD Anne-Laura, Médecins du Monde
SERENO Patrick, S.A.S.L.S.
STAPPAERTS Didier, Centre Ariane
STEFANESCU Irina, SSM La Gerbe
THEIZEN Laurence, MASS
VANDEN BOSSCHE Cécile, PFCSM
VAN DEN NYDEN Mallorie, Fami-Home
VERMEYLEN Bernadette 
WILLEMS Frédéric, Adret Centre de Santé Mentale
WYNEN Luc, Foyer du Sud

Raad Van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende instellingen die aangesloten zijn bij SMES-B.

Deze bespreekt en beslist over de grote oriëntaties van SMES-B, zowel op het niveau van het algemene beleid als op het niveau van de projecten.

Er wordt gestreefd naar een pariteit tussen de welzijns- en de geestelijke gezondsheidssector. De staat van die pariteit is de weerspiegeling van de activiteiten van SMES-B en van de relevantie daarvan.

De Raad Van Bestuur bestaat uit:

Twee co-presidents:
DEMOULIN Laurent, directeur van de vzw Diogenes
VERMEYLEN Bernadette, psycholoog

Zeven administrators:
GOESSENS Muriel, directrice van Transit

GOFFIN Iris, verantwoordelijke trACTor bij PSC Sint-Alexius

HACHEM SAMII Yahyâ, directeur van LBFSM
HUSSON Eric, projectcoördinator LAMA

JANSSENS Marie-Alice, teamverantwoordelijke Huis van Vrede
KINKIN François, coördinator van Entre Autres IHP
NIEUWENHUYS Céline, secretaris generaal van FBMD

Steunverleningen

In overeenstemming met een actie op de intersectie tussen twee actieterreinen zijn de belangrijkste subsidies van SMES-B afkomstig van de federale en gewestelijke budgetten voor gezondheid en welzijn.

Steun:
                     

Met name van de Nationale Loterij via de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding en de FOD Maatschappelijke Integratie, van de COCOF inzake gezondheid en van de COCOM.

SMES-B wordt eveneens gesteund door de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij in het kader van het Julie Renson Fonds.

Het project Housing First wordt specifiek gesteund door het bedrijfsmecenaat en giften van particulieren.

Ons bereiken

LinkedInLocalisationPapenvest 78
1000 Brussel

Smes respecteert de wetgeving inzake privacybescherming en past deze nauwgezet toe. Concreet gezien, en in overeenstemming met de AVG, beloofd Smes om de meegedeelde persoonsgegevens enkel te verzamelen in het kader van een gevraagde dienst (bv. inschrijving voor intervisies, nieuwsbrief of aanvraag voor het versturen van een publicatie...), met de zorg om enkel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze dienst te verzamelen. Deze gegevens worden op een veilige en zorgvuldige manier verwerkt en worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven. Bovendien worden gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie of een bankrekeningnummer) altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt. Deze gegevens worden immers enkel gedurende de tijd die nodig is voor de volledige uitvoering van de gevraagde dienst bewaard (bijv. voor intervisies bewaren we uw gegevens tot het einde van de jaarlijkse cyclus om contact met u te kunnen opnemen in geval van wijzigingen). Voor eenderwelke vraag over dit onderwerp: administration@smes.be.

Smes is lid van:

                                Norwest