Connect Connect
Support Support 
Housing First Housing First

Peer And Team Support – PAT

DE INSCHAKELING VAN PEERHELPERS IN DE SOCIALE GEZONDHEIDSZORG ONDERSTEUNEN

WAT IS PEERHULP?

Peerhulp is een vernieuwende methode. Het doel is om ervaringsdeskundigheid in de psycho-medisch-sociale voorzieningen in te schakelen. Dat kan door voormalige hulp- en zorgbehoevenden deel te laten uitmaken van de teams.

Diensten die met een kwetsbare doelgroep werken, komen zo dichter bij de realiteit van mensen met een levenswandel op straat, een verslaving of een psychiatrische achtergrond. Die mensen kunnen immers over hun ervaringen getuigen, wegens hun hersteltraject hoop geven voor een betere toekomst, kwetsbare mensen mee begeleiden en de zorg voor hen verbeteren.

Peerhulp ten dienste van de teams en personen op weg naar herstel!

“Wat kan een peerhelper ons in de praktijk bijbrengen?”

“Hoe groot is het risico op concurrentie tussen “professionals” en peerhelpers?”

CONCREET BIEDT PAT:

  • opleidingen over peerhulp voor alle geïnteresseerden (peers of toekomstige peerhelpers, bestuurders van organisaties, psycho-medisch-sociale werkers enzovoort…)
  • begeleiding voor organisaties die de stap zetten: de functiebeschrijving opmaken, helpen nadenken over het werkkader, toezicht op het team of de peerhelper,…
  • intervisies voor peerhelpers.
Elke steun wordt ‘à la carte’ verleend, op basis van de noden van de structuren en de teams die vragende partij zijn. 

“Zal de peerhelper niet hervallen?”

“Is de peerhelper voldoende gekwalificeerd?”

Neem contact op met ons team:

pat@smes.be

Ons bereiken

LinkedInLocalisationVooruitgangstraat, 323
1030 Brussel

Smes respecteert de wetgeving inzake privacybescherming en past deze nauwgezet toe. Concreet gezien, en in overeenstemming met de AVG, beloofd Smes om de meegedeelde persoonsgegevens enkel te verzamelen in het kader van een gevraagde dienst (bv. inschrijving voor intervisies, nieuwsbrief of aanvraag voor het versturen van een publicatie...), met de zorg om enkel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze dienst te verzamelen. Deze gegevens worden op een veilige en zorgvuldige manier verwerkt en worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven. Bovendien worden gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie of een bankrekeningnummer) altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt. Deze gegevens worden immers enkel gedurende de tijd die nodig is voor de volledige uitvoering van de gevraagde dienst bewaard (bijv. voor intervisies bewaren we uw gegevens tot het einde van de jaarlijkse cyclus om contact met u te kunnen opnemen in geval van wijzigingen). Voor eenderwelke vraag over dit onderwerp: administration@smes.be.

Smes is lid van:

                                Norwest

Nous contacter

LocalisationRue du Progrès 323 - 1030 Schaerbeek

ABONNEZ VOUS À NOTRE NEWSLETTER !

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

Le Smes respecte et veille à appliquer scrupuleusement la législation sur la protection de la vie privée. Concrètement, et conformément au RGPD, le Smes s’engage à collecter les données personnelles qui lui sont communiquées uniquement dans le cadre d’un service demandé (ex. inscription aux intervisions, à la newsletter ou demande d’envoi d’une publication…), et ce en prenant soin de récolter exclusivement les données nécessaires à l’exécution de ce service. Ces données sont traitées de manière sûre et méticuleuse. Elles ne sont jamais transmises à un tiers à des fins commerciales. Par ailleurs, les données personnelles sensibles (ex. des informations en matière de santé ou un numéro de compte en banque) sont toujours traitées de manière confidentielle et ne sont jamais divulguées. En outre, ces données sont conservées durant le labs de temps nécessaire à la pleine exécution du service demandé (ex. pour les intervisions, nous conservons vos données jusqu’à la fin du cycle annuel afin de pouvoir vous contacter en cas de changement). Pour toutes questions se rapportant à ce sujet : administration@smes.be.

Smes ASBL : Rue du Progrès, 323, 1030 Schaerbeek. 

RPM : Bruxelles-Capitale

NE : 0475 627 523

IBAN : BE26 0682 4115 1929

Le Smes est membre de :

                                Norwest