Connect Connect 

Support Support 

Housing First Housing First 

In de bres voor
de eerstelijnszorg

Support heeft als missie de eerste lijn van het welzijns- en gezondheidswerk te ondersteunen. Doel: uitsluiting vermijden door concrete hulp te bieden aan de eerste lijn in alle sectoren (welzijn, gezondheid, geestelijke gezondheid, dakloosheid, huisvesting, asiel en migratie, senioren, sociaal-professionele integratie …). De acties van Support beogen de ontwikkeling en de versterking van de competenties voor de begeleiding van personen in een complexe situatie die psychiatrische problemen en armoede combineren. Ze passen dan ook perfect in de algemene opdracht van Smes: de toegang tot hulp- en zorgverlening vergemakkelijken voor een publiek dat in een zeer kwetsbare situatie verkeert.

Daartoe biedt Support de welzijns- en gezondheidswerkers diverse ondersteuningsmodaliteiten aan via drie projecten: het mobiele SUPPORT-team, het PAT-project en Opleidingen.

 Het mobiele SUPPORT-team

Het mobiele team ondersteunt iedereen of elk team dat moeilijkheden ondervindt bij de begeleiding van een gebruiker. Het richt zich tot professionals uit alle sectoren en helpt hen bij de uitvoering van hun opdrachten. Maar het team kan zijn steun ook uitbreiden tot andere personen uit de leefomgeving als de moeilijkheden verband houden met een opeenstapeling van sociale en psychische problemen, en soms ook drugsgebruik. 

Smes Support

HET PAT-PROJECT

Sinds 2020 ondersteunt het PAT-project (PAT = Peer and Team) de teams in uiteenlopende sectoren zoals armoede, verslavingen, geestelijke gezondheid en sekswerk/ prostitutie. Daarbij worden professionele peerhelpers ingezet. Het PAT-project werkt in de eerste plaats met bezoldigde peerhelpers.

Via opleidingen voor peerhulp en herstel en met specifieke tools wil het PAT-team dit concept aan populariteit doen winnen en deze praktijk, die een kritische blik biedt op de sociale sector en de gezondheidszorg, ondersteunen. Het PAT-project organiseert ook intervisies voor de peerhelpers die in dienst zijn en teamcoördinaties.

 

OPLEIDINGEN

De opleidingsactiviteiten berusten op bewustmaking, het ontkrachten van stereotypes en vooroordelen, en omvatten denkoefeningen over de mogelijkheden om netwerken te vormen. Uiteindelijk passen ook zij in de algemene missie van Smes: onvoorwaardelijk de toegang tot gezondheidszorg en welzijnswerk bevorderen. Fundamenteel kaderen ze in een aanpak die gericht is op het bevorderen van de gezondheid.

20 JAAR ONDERSTEUNING

Op 15 december 2022 vierden we de 20e verjaardag van het Smes Support (voorheen Cellule d’Appui) team. Het was voor ons een gelegenheid om de pioniers te vragen naar het ontstaan van dit project.

Wilt u een interventie, opleiding of supervisie aanvragen?
Neem dan contact op met Smes Support:

support@smes.be
+32 (0) 2 502 69 49

Ons bereiken

LinkedInLocalisationVooruitgangstraat, 323
1030 Brussel

Smes respecteert de wetgeving inzake privacybescherming en past deze nauwgezet toe. Concreet gezien, en in overeenstemming met de AVG, beloofd Smes om de meegedeelde persoonsgegevens enkel te verzamelen in het kader van een gevraagde dienst (bv. inschrijving voor intervisies, nieuwsbrief of aanvraag voor het versturen van een publicatie...), met de zorg om enkel de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van deze dienst te verzamelen. Deze gegevens worden op een veilige en zorgvuldige manier verwerkt en worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden doorgegeven. Bovendien worden gevoelige persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld gezondheidsinformatie of een bankrekeningnummer) altijd vertrouwelijk behandeld en nooit openbaar gemaakt. Deze gegevens worden immers enkel gedurende de tijd die nodig is voor de volledige uitvoering van de gevraagde dienst bewaard (bijv. voor intervisies bewaren we uw gegevens tot het einde van de jaarlijkse cyclus om contact met u te kunnen opnemen in geval van wijzigingen). Voor eenderwelke vraag over dit onderwerp: administration@smes.be.

Smes is lid van:

                                Norwest